Download miễn phí bộ CV hơn 1GB trị giá 30 USD dành cho các bạn sinh viên

by Thành Nguyễn

Tổng hợp hơn 1 GB các mẫu CV dành cho các bạn sinh viên, gói bao gồm cả định dạng .DOCX, .PSD hơn 1GB. Tìm hiểu thêm về gói này tại đây: Top Sellers Resume Mega Bundle

Chi tiết từng CV trong gói:

Download full bộ (Fshare.vn):

Thanhnguyenlogs.com Top Sellers Resume Mega Bundle.zip – 966.67 MB

Download từng CV riêng (Files.pw):

2 Pages Clean Resume CV – Pandora.zip – 27.2 MB
2 Pages Full Extent Resume CV.zip – 10.0 MB
2 Pages Resume Extended.zip – 26.3 MB
21 in 1 Timeless ResumeCV Pack – Mint.zip – 31.8 MB
21 Pieces Timeless Resume Main File.zip – 31.8 MB
21 Timeless Resume CV Pack No Icons.zip – 51.6 MB
3 pages resume.zip – 20.2 MB
4 in 1 Timeless Resume CV Set.zip – 11.5 MB
8 Pages Extended Resume Main File.zip – 30.0 MB
Active Resume CV Main File.zip – 2.7 MB
All in One Elegant Resume CV Pack.zip – 108.7 MB
All in One Single Page Resume CV Main.zip – 7.8 MB
All in One Timeless Resume CV Pack.zip – 31.7 MB
Clean Resume CV – Hudson.zip – 5.6 MB
Clean Resume CV Hudson_Main.zip – 4.3 MB
Clean Resume CV-Silly Main File.zip – 4.3 MB
Creative Job Resume Main File.zip – 132.4 MB
Elegant Resume Main File.zip – 12.4 MB
Elite Resume Main File.zip – 30.9 MB
Hipster Resume + Cover Letter Main Letter.zip – 4.7 MB
Hipster Resume Main File.zip – 3.0 MB
Job Resume CV – Anderson.zip – 25.6 MB
Minimal Job Resume Main File.zip – 13.0 MB
My Professional Resume Main File.zip – 24.9 MB
Power Resume V2 Main File.zip – 27.9 MB
Premium Resume CV Main File.zip – 10.8 MB
Smart Resume CV Set.zip – 152.9 MB
Super Clean Resume Main File.zip – 52.1 MB
Swiss Style Resume CV Main File.zip – 62.8 MB
Two Pages Cl_ic Resume CV Template.zip – 11.0 MB

You may also like

Leave a Comment